બેલગામ માં લગ્નના સ્થળો

0

3360/2b, College Road, Camp, Belgaum, Karnataka, India

ખાસ લક્ષણો: સ્વાગતનો વિસ્તાર, એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ, અગાશી

Gogte Plaza, Belagavi, Karnataka 591113, India

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: અગાશી, એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

1044/3B2, Kanakdas Circle, Opp. Killa Lake, Besides Fruit market, Belagavi, Karnataka 590016, India

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

#3360/2B,College Road, Opp. Lingaraj College, Belagavi, Karnataka 590001, India

ખાસ લક્ષણો: અગાશી, એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, બાથરૂમ

વધુ -9 બતાવો